วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

บทที่ 1 IS1< การเรียนการสอนการกศึกษาอิสระ

       ** การศึกษาอิสระ  (Independent Studies) ซึ่งเป็นการสึกษาด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการศึกษา ในประเด็นที่สนใจเป็นพิเศษ 
*-*
1. ความสำคัญของการเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาอิสระ
     การเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาอิสระ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เพิ่มทักษะทางการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการในการแสวงหาความรู้ ข้อเท็จจริง ตามหลักการและแนวทางปฏิบัติที่สัีงคมนักวิชาการยอมรับ เท่ากับช่วยส่งเสริมเติมเต็มในประเด็นที่สนใจตอบสนองความต้องการ ความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน  โดยเฉพาะในยุคสังคมข่าวสารไร้พรมแดน ย่อมมีผลกระทบเป็นเป็นอย่างมากต่อการจัดการศึกษา ดังนั้นครูและผู้เรียนจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 

2.ความมุ่งหมายของการเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาอิสระ
     2.1 เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของระบบกระบวนและวิธีการของการศึกษาอิสระ และนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นให้มีคุณภาพต่อไป
    2.2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เสริมเติมเต็มความรู้ ความเข้าประสบการณ์ที่อยู่ในความสนใจหรือยังขาดอยู่อย่างเป็นระบบ


3. ประโยชน์ของการเรียนการสอนการศึกษาอิสระ
       3.1 ได้ทราบแนวทางการวิเคราะห์ สัีงเคราะห์ และการนำหลักการ ทฤษฎี กระบวนการ และประสบการณ์ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ ที่ต้องการด้วยตนเอง
      3.2 เป็นแนวทางการศึกษา แสวงหาความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ตลอดจนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
       3.3 เป็นการค้นหาข้อเท็จจริง การยอมรับข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ที่เป็นเหตุเป็นผลที่จะช่วยสร้างกระบวนทัศน์และวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมให้กัีบผู้เรียน

4. รูปแบบของการศึกษาอิสร
  4.1  การศึกษาอิสระ นักเรียนสามารถใช้รูปแบบใด ๆ ก็ได้ ในการศึกษาเพื่อให้บรรลุตามความสนใจและต้องการของตนเอง อย่างไรก็ตาม การที่ใช้รูปแบบใดนั้นจะต้องคำนึงถึงจุดหมายของการศึกษาตลอดจนความสะดวกเหมาะสมเพียงพอของปัจจัยต่าง ๆ ด้วย นักเรียนอาจเลือกใช้รูปแบบหรือวิธีการที่มีระบบและกระบวนการต่าง ๆ ต่อไปนี้ก็ได้
        1.  การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
        2. การวิจัย
        3. การทดลอปฏิบัติจริง
        4. การประเมินโครงการ
        5. การศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ปรากฎอยู่จริง
 *****-******************************************************-***

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น