วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

IS1 Chapter

1.ลักษณะวิชา
      กระบวนวิชาการศึกษาอิสระ เป็นวิชาบังคับ กำหนดให้นักเรียนต้องไปศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์  โดยผู้สอนให้คำแนะนำกระบวนการศึกษาและขั้นตอนการศึกษาภายใต้หัวข้อที่นักเรียนสนใจ

2. วัตถุประสงค์ของกระบวนการวิชา 
  2.1 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบ กระบวนการ วิธีการของการศึกษาอิสระ สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมตามความสนใจของตนเอง
  2.2 สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดเป็น คิดวิเคราะห์หาสาเหตุในเรื่องใดในชีวิตประจำวันได้
  2.3 สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น

3. การดำเนินการเรียนการสอน

3.1 นักเรียนแต่ละคนจะต้องเลือกและดำเนินการศึกษาด้วยตนเอง ภายใต้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาของครู ตามวันและเวลาที่กำหนด
3.2 นักเรียนแต่ละคนจะต้องทำรายงานผลการศึกษาอิสระส่งครูที่ปรึกษาทุกสัปดาห์ ตามรูปแบบของวิธีการที่เลือกใช้ในการศึกษาเพื่อรายงานความก้าวหน้าของการทำงาน รายละเอียดของการเสนอรายงานได้ระบุไว้ในแต่ละชั่วโมงเรียน
3.3 กำหนดให้นักเรียนส่งรายงานผลการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ หลังการสอบปลายภาค
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4. การประเมิน
  4.1 ผลงานส่งแต่ละสัปดาห์แบ่งเป็น 4 สัปดาห์    = 50%
        สัปดาห์ที่  1  บทที่ 1  =     10%

        สัปดาห์ที่  2  บทที่ 2 -3 = 10%
        สัปดาห์ที่  3  บทที่ 4  =     10%

        สัปดาห์ที่  4  บทที่ 5  =     10%
4.2) คุณภาพของรายงานฉบับสมบูรณ์  = 20%
4.3) สอบปลายภาค                               = 30%
                                   รวม                     100 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น